Địa chỉ: 18 Lê Quư Đôn - Nha Trang
 Tel:  (058) 3514514 - 0985.002296
 Fax: (058) 3513399
 Website: http://www.thanhvyhotel.com.vn
 Email: thanhvyhotel@vnn.vn

Tiếng Việt             English

Thanh Vy 2 hotel
 Địa chỉ: 69/11 Tô Hiến Thành, Nha Trang
 Tel:  (058) 3.514 919 - 0985.002296
 Fax: (058) 3.514 929

thanhvyhotel2@gmail.com